Cartref > Rhaglenni > Addysgu

Educate icon Addysgu

Ydych chi am godi'r ymwybyddiaeth ar draws eich gweithlu ynghylch cynaliadwyedd? Mae Achrediad Llythrennedd Carbon yn achrediad a gydnabyddir gan y diwydiant sy'n galluogi eich gweithwyr i gyflawni eu nodau datblygu personol. Bydd ein gweithdy yn grymuso eich gweithlu i ddeall cynaliadwyedd ar lefel uchel.

Mae Gweithdai Achredu Llythrennedd Carbon yn cynnwys:

Hyd: 7 Awr (3.5 Awr E-Dysgu + 3.5 Awr Gweithdy)

Cyflawni: E-ddysgu: Hunan-gyflymder

Gweithdy: F2F neu ar-lein Maint y grŵp: 10-15

Fformat: E-ddysgu: modiwlaidd gydag elfennau rhyngweithiol

Gweithdy: Grwpiau trafod rhyngweithiol, gyda dysgu cymheiriaid i gymheiriaid

Achrediad(au): Achrediad Llythrennedd Carbon, Llwybr at Fathodyn Dysgu Sero Carbon a Credydau DPP

Cefnogaeth ôl-gwrs: Mynediad 1 flwyddyn i alwad galw heibio wythnosol a gofod cymunedol

Amcanion:

 • Deall pam mae Newid Hinsawdd o bwys hanfodol i fusnesau, llywodraethau, cwmnïau technoleg a gweithwyr.
 • Grymuso mynychwyr i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ar bwnc newid hinsawdd yn eu sefydliad a'r tu allan iddo.
 • Mae cyfranogwyr yn datblygu 2 gam gweithredu i ymrwymo i gychwyn newid o fewn eu sefydliad trwy drafodaethau ymarferol/siopa gwaith.
 • Meithrin dealltwriaeth o sut y gall Pathwai to Carbon Zero gefnogi eu taith cynaliadwyedd.

PARTNERIAID MICROSOFT YCHWANEGOL — (CYMHWYSTER ARIANNU CYDWEITHREDOL)

 • Dealltwriaeth o ymrwymiadau cynaliadwyedd Microsoft, codi ymwybyddiaeth o Addewid Partner Microsoft, gwerthu buddion carbon cyfrifiadura cwmwl ac offer sydd ar gael i gefnogi partneriaid o fewn ecosystem Microsoft.

Ydych chi am godi'r ymwybyddiaeth ar draws eich gweithlu ynghylch gwerthu'r achos busnes ar gyfer cynaliadwyedd a gwasanaethau cwmwl i'ch cwsmeriaid. Bydd ein gweithdy yn grymuso'ch gweithlu i ddeall cynaliadwyedd ar lefel uchel a gwerthu'r manteision busnes cynaliadwyedd o symud i'r cwmwl.

Mae Gweithdy Achos Busnes dros Gynaliadwyedd yn cynnwys:

Hyd: 3 Awr

Cyflawni:  F2F neu ar-lein

Maint y Grŵp: 10-15 o bobl

Fformat y Gweithdy: Grwpiau trafod rhyngweithiol, gyda dysgu cymheiriaid i gymheiriaid

Achrediad(au): Llwybr at Fathodyn Dysgu Sero Carbon

Cefnogaeth ar ôl y cwrs: Galwad ddilynol gan arbenigwr Pathway to Carbon Zero

Amcanion:

 • Deall pam mae Newid Hinsawdd o bwys hanfodol i fusnesau, llywodraethau, cwmnïau technoleg a gweithwyr.
 • Grymuso mynychwyr i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ar bwnc newid hinsawdd yn eu sefydliad a'r tu allan iddo.
 • Meithrin dealltwriaeth o Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig a mapio'r rhain i gamau gweithredu diriaethol.
 • Meithrin dealltwriaeth o sut y gall Pathway to Carbon Zero gefnogi eu taith cynaliadwyedd.

PARTNERIAID MICROSOFT YCHWANEGOL — (CYMHWYSTER ARIANNU CYDWEITHREDOL)

 • Dealltwriaeth o ymrwymiadau cynaliadwyedd Microsoft, codi ymwybyddiaeth o Addewid Partner Microsoft, gwerthu buddion carbon cyfrifiadura cwmwl ac offer sydd ar gael i gefnogi partneriaid o fewn ecosystem Microsoft.

Mae'r gweithdy hwn yn eich arfogi gyda'r offer i greu busnes mwy amrywiol a chynhwysol — o bolisïau i bartneriaethau, arweinyddiaeth i ddeddfwriaeth. Llywiwch y pethau sylfaenol a mynd i’r afael yn strategol ag amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer eich busnes. Darganfyddwch wir gynwysoldeb eich busnes a gwella'ch 'deallusrwydd diwylliannol.'

Mae Gweithdy Achos Busnes dros Gynaliadwyedd yn cynnwys:

Hyd: Gweithdy 3 Awr

Cyflawni: Teams neu Bersonol*

Maint y grŵp: hyd at 12 cyfranogwr*

Gweithdy: Grwpiau trafod rhyngweithiol, gyda dysgu cymheiriaid i gymheiriaid

Amcanion:

 • Mwy o Arloesi: Cydnabod sut mae amrywiaeth yn tanio arloesedd a datrys problemau ar gyfer gwneud penderfyniadau gwell a llwyddiant masnachol.
 • Mwy o Ymwybyddiaeth: Meithrin dealltwriaeth ddyfnach o gysyniadau amrywiaeth a chynhwysiant.
 • Cymhwysedd Diwylliannol Gwell: Datblygu'r gallu i ymgysylltu'n effeithiol â phobl o gefndiroedd amrywiol.
 • Gwell Cyfathrebu: Dysgu sgiliau cyfathrebu gan feithrin deialog agored a rhyngweithio parchus, gan sbarduno ymgysylltiad a boddhad cwsmeriaid.
 • Cynnydd Mesuradwy Personol: Sefydlu metrigau i olrhain cynnydd tuag at nodau amrywiaeth a chynhwysiant.
 • Sensitifrwydd diwylliannol: Gwella sensitifrwydd i wahanol arferion diwylliannol sy'n effeithio ar eich busnes.
 • Cynghreiriaeth wedi'i Grymuso: Datblygu egwyddorion cynghreiriaeth gweithredol i gefnogi grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.
 • Ymrwymiad Hirdymor: Gadael gydag ymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysiant fel proses barhaus, gan sicrhau newid parhaol a chynnydd busnes.

PARTNERIAID MICROSOFT YCHWANEGOL YN UNIG

 • Ennill dealltwriaeth o Addewid Partner Microsoft a sut i drosoli adnoddau Microsoft i gefnogi eich taith Amrywiaeth a Chynhwysiant.

*1-2-1 Hyfforddi gweithredol sydd ar gael, prisio’n amodol ar gymhwyster.
 *Bydd costau teithio yn bersonol ar safle'r cwsmer yn berthnasol0

 • ISO9001
 • ISO14001
 • SQMAS
 • BS8555